Konkurs plastyczny ZT NSZZP przy KMP w Częstochowie "Bezpiecznie nad wodą"

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

BEZPIECZNIE NAD WODĄ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§1 Organizator

 

Organizatorem konkursu plastycznego w ramach akcji profilaktyczno-edukacyjnej jest Wydział Prewencji KMP Częstochowa oraz Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w Częstochowie pod patronatami honorowymi Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie mł.insp. Dariusza Atłasika oraz Przewodniczącego ZT NSZZP Arkadiusza Kobiela oraz patronatem medialnym radia Jura

 

 

 

§2 Czas trwania konkursu

 

Konkurs rozpoczyna się dnia 6 czerwca 2018 roku, a kończy 18 czerwca 2018 roku.

 

 

 

§3 Cel konkursu

 

1. podniesienie świadomości wśród dzieci młodzieży szkolnej odnośnie bezpieczeństwa nad wodą, na wodzie i w wodzie

 

2. uświadomienie na jakie zagrożenia narażenone są osoby niestosujące się do zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodami

 

3. zmiejszenie iloci utonięć i wypadków na obszarach wodnych oraz edukacja dla zwiększenia bezpieczeństwa wypoczynku

 

 

 

§4 Warunki uczestnictwa

 

1.Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie przedszkoli oraz szkół podstawowych z terenu Miasta i Powiatu Częstochowy

 

2.Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu

 

dowolnych technik na kartce formatu A4.

 

3.Każdy uczestnik może wykonać tylko jeden projekt.

 

4.Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora, oraz do publikacji przez organizatora oraz w Internecie, biuletynach gazetach oraz innych mediach.

 

5.Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

 

 

 

§5 Termin i warunki dostarczenia prac

 

1.Prace należy przekazywać osobiście, pocztą lub za pośrednictwem opiekuna do organizatora konkursu w terminie do 18 czerwca 2018 roku.

 

2.Prace należy dostarczyć w kopertach, podpisane hasłem „Bezpiecznie nad Wodą”, w kopercie należy umieścić drugą, zaklejoną kopertę, również opatrzoną hasłem, w której należy podać imię i nazwisko autora, wiek, szkołę, klasę, adres zamieszkania i telefon.

 

3.Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.

 

4.Prace konkursowe powinny być oryginalne, nie kopiowane z innych źródeł.

 

 

 

§6 Zasady przyznawania nagród

 

1.Komisja wyłoniona przez organizatora konkursu do 19 czerwca 2018 roku wyłoni zwycięską pracę przyznając nagrodę dla zwycięzcy w dwóch kategoriach wiekowych do lat 7 oraz powyżej lat 7. Karegorie wiekowe mogą ulec zmianie.

 

2.Komisja zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej pracy.

 

3.Komisja może, ale nie musi, przyznać wyróżnienia oraz zmienić terminy organizowanego konkursu.

 

4.Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez komisję.

 

6.Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna. Wszelkie sprawy nieuregulowane regulaminiem rozstrzyga organizator konkursu

 

7.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej ZT KMP w Częstpchowie oraz stronie internetowej KMP w Częstochowie jak również w gazetach i biuletynach związanych z Urzędem Miasta Częstochowy

 

 

 

 

 

 

 

§7

 

Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej KMP Częśtochowa oraz Zarządu Terenowego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie .

 

 

 

§8

 

Oświadczenia o prawach autorskich i przetwarzaniu danych osobowych.

 

Każdy uczeń biorący udział w Konkursie poprzez złożenie pracy konkursowej akceptuje warunki

 

niniejszego regulaminu oraz przenosi nieodpłatnie przysługujące mu prawa autorskie, prawa

 

majątkowe do pracy na Organizatorów konkursu.

 

Autor pracy konkursowej wyraża zgodę (potwierdzoną przez rodziców bądź opiekunów) na publikowanie pracy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym na ich zwielokrotnienie dowolną techniką, wyświetlanie, wprowadzanie do pamięci komputera i rozpowszechnianie w Internecie;

 

Każdy biorący udział w konkursie poprzez wysłanie pracy konkursowej wyraża zgodę na

 

wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w celach publikacji listy laureatów oraz podania

 

autorstwa pracy konkursowej.

 

osoba do kontaktu

 

mł.asp. Daniel Zych

 

 

 

518 216 204

 

 

Do góry